Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης (Gr-RAC)

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «2016 - Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης», έχει δημιουργηθεί το Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης (Greek Regional Action Center – Gr-RAC) στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Καθηγ. Μαρίνο Κάβουρα (mkav@survey.ntua.gr), Κοσμήτορα της ΣΑΤΜ και τον υπεύθυνο του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης, Καθηγ. Benno Werlen (benno.werlen@uni-jena.de).

Επιστημονική υπεύθυνη του Ελληνικού Περιφερειακού Κέντρου Δράσης είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Αναστασία Στρατηγέα (stratige@central.ntua.gr). Μέλη της Ομάδας αποτελούν στελέχη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Η ομάδα του Ελληνικού Περιφερειακού Κέντρου Δράσης, εναρμονιζόμενη με τις γενικές κατευθύνσεις που δίνονται από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποσκοπεί στη συστράτευση στην προσπάθεια αυτή και στην ανάληψη δράσεων για την επιδίωξη των στόχων της πρωτοβουλίας IYGU στη χώρα μας και τη διάδοση των κεντρικών μηνυμάτων της σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν συνεργασίες με ένα σύνολο από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα (Πανεπιστήμια, Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Φορείς της Τοπικής Διοίκησης, Επιχειρήσεις από τον Ιδιωτικό Τομέα, ΜΚΟ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Φορείς Ενεργών Πολιτών, κ.λπ.) για την επικοινωνία καλών πρακτικών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών και επιλογών.

Οι πρωτοβουλίες του Ελληνικού Περιφερειακού Κέντρου Δράσης αποσκοπούν στη «διασύνδεση του παγκόσμιου με το τοπικό» (“linking the global and the local”) και επικεντρώνονται στην αύξηση της κατανόησης:

  • Των επιπτώσεων από τις καθημερινές δράσεις των ατόμων στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.
  • Του τρόπου ζωής (lifestyle) και του ρόλου του στις καθημερινές αποφάσεις των ατόμων.