Η πρωτοβουλία

“Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ της θεώρησης των προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα και της ανάληψης δράσης σε τοπική κλίμακα”

Το International Council for Science (ICSU), το International Social Science Council (ISSC) και το International Council for Philosophy and Human Sciences (CIPSH) έχουν ανακηρύξει το έτος 2016 ως «Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης» (International Year of Global Understanding - IYGU) (www.global-understanding.info), στην προσπάθεια να αναδείξουν τον ρόλο του τοπικού επιπέδου στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης είναι η αύξηση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο επηρεάζουν το παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την προώθηση καλών πρακτικών και τοπικών πολιτικών, κατάλληλων για την αντιμετώπιση κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια τροφίμων, η μετανάστευση κ.λπ.

Η ανακήρυξη αυτή συνοδεύεται από μια σειρά από δράσεις τοπικού χαρακτήρα (τοπικό/υπερτοπικό επίπεδο σε διάφορες χώρες) που εξελίσσονται σε παγκόσμια κλίμακα, δράσεις «από κάτω προς τα πάνω» δηλαδή, οι οποίες φιλοδοξούν να έχουν έναν συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα καθοριστικό ρόλο, στην «από πάνω προς τα κάτω» προσπάθεια που βρίσκεται επί σειράν ετών σε εξέλιξη, στο πλαίσιο συναντήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ χωρών σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από αυτές τις δράσεις επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου των ατομικών συμπεριφορών και επιλογών στη δημιουργία, αλλά και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων. Έτσι γεφυρώνεται το κενό γνώσης και ενημέρωσης που υπάρχει ανάμεσα στις τοπικές επιλογές και συμπεριφορές και τις επιπτώσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την αύξηση της ευασθητοποίησης και την ενθάρρυνση περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων και κέντρων λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο συντονισμός των δράσεων της πρωτοβουλίας «2016 - Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης» έχει αναληφθεί από την International Geographical Union (IGU). Η προσπάθεια επικουρείται από έναν αριθμό Περιφερειακών Κέντρων Δράσης (Regional Action Centers – RACs), τοπικών δηλαδή ομάδων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση πρωτοβουλιών τοπικού ενδιαφέροντος σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Γενικός συντονιστής της πρωτοβουλίας IYGU από την πλευρά της International Geographical Union είναι ο Καθηγ. Benno Werlen (benno.werlen@uni-jena.de), Γενική Γραμματεία IYGU, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller Jena, Γερμανία.