Κύρια Μηνύματα IYGU

Διασύνδεση του παγκόσμιου με το τοπικό επίπεδο

 • Οι καθημερινές δράσεις έχουν σημασία για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.
 • Οι καθημερινές δράσεις διαμορφώνονται από το πρότυπο ζωής.
 • Η παγκόσμια θεώρηση μειώνει τον κίνδυνο περιφερειακών συγκρούσεων.

Ο πλανήτης σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κλίματος. Οι ανθρώπινες δράσεις και επιλογές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των παγκόσμιων προκλήσεων. Ταυτόχρονα, οι ανθρώπινες δράσεις μπορούν να δώσουν και τις λύσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων αυτών. Εαν τα άτομα γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει η καθημερινή τους ρουτίνα για τον πλανήτη, τότε μπορούν να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις. Η παγκόσμια κατανόηση συμβάλει στη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ γνώσης και δράσης και υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικών που συνεισφέρουν στην επιδίωξη των στόχων της βιωσιμότητας.

Καθημερινές πρακτικές των ατόμων

 • Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν βιώσιμες λύσεις.
 • Η βιωσιμότητα του πλανήτη πρέπει να στηριχτεί στο τοπικό επίπεδο.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν άμεση στοχοθέτηση και προώθηση πολιτικών για την επίτευξη των στόχων. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναμονής για τον «ιδανικό φορέα» λήψης αποφάσεων ή τον φορέα με δικαιοδοσία σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αντίθετα, η αλλαγή θα πρέπει να προέλθει από το τοπικό επίπεδο. Τα άτομα κάνουν επιλογές, ψηφίζουν και παρεμβαίνουν στη χάραξη πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διεύρυνση της κατανόησης των παγκόσμιων προβλημάτων εμπεριέχει την ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις των ατομικών επιλογών σε παγκόσμια κλίμακα. Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης επιδιώκει την αλλαγή προς ένα βιώσιμο μέλλον, που θα αρχίσει από το τοπικό επίπεδο.

Επιστήμη και καθημερινή ζωή

 • Επιστήμη και καθημερινή ζωή είναι στενά συνδεδεμένες.
 • Η παγκόσμια κατανόηση στηρίζεται στη διασύνδεση της έρευνας στις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες.
 • Η έρευνα θα πρέπει να συνδέεται με τη λογική της καθημερινής ζωής των ατόμων.

Η παγκόσμια κατανόηση απαιτεί την εναρμόνιση του παγκόσμιου με το τοπικό, της επιστήμης με την καθημερινή ζωή. Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης εστιάζει στις καθημερινές δραστηριότητες και ανάγκες των ατόμων, όπως η τροφή, το νερό, η κατοικία, η εργασία, η μετακίνηση, η επικοινωνία. Ποιές κοινωνίες –πλούσιες ή φτωχές– κάνουν επιλογές που συμβάλλουν θετικά στη βιωσιμότητα του πλανήτη; Οι φυσικοί και κοινωνικοί επιστήμονες σε συνεργασία θα δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα αυτό.

Βιωσιμότητα και κατανόηση

 • Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παράδειγμα της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ του παγκόσμιου και του τοπικού επιπέδου.
 • Η παγκόσμια αλλαγή μπορεί να είναι κλιματική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική.
 • Οι κοινωνίες μέσα από την παγκόσμια κατανόηση μπορούν να διαχειρίζονται τις αλλαγές με έναν βιώσιμο τρόπο.

Η βιωσιμότητα σε παγκόσμια κλίμακα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βιωσιμότητα σε τοπική κλίμακα. Δράσεις και συμπεριφορές οι οποίες μοιάζουν να μην συνδέονται στον χώρο και στον χρόνο είναι συχνά στενά συνδεδεμένες. Η πραγματική κατανόηση των παγκόσμιων προκλήσεων ενδυναμώνει τη δυνατότητα των ανθρώπων να αντιληφθούν αυτές τις διασυνδέσεις. Πολλά άτομα γνωρίζουν την ανάγκη για τη βιωσιμότητα, αλλά λίγοι γνωρίζουν τις αποφάσεις που οδηγούν σε αυτή. Ο κύριος στόχος του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης είναι η προώθηση της κατανόησης των προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι ώστε οι δράσεις και οι αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του πλανήτη, κάθε ημέρα, σε όλον τον κόσμο.