Προκλήσεις IYGU

Παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή

Το περιβάλλον σήμερα μεταβάλλεται με πολλούς τρόπους και με έναν πρωτοφανή ρυθμό: κλιματική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, αύξηση συχνότητας και σφοδρότητας ακραίων γεγονότων, ερημοποίηση και υποβάθμιση εδαφών, υπεραλίευση και αποψίλωση δασών είναι μόνο μερικές από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι.

Γνώση

Υπάρχει ανάγκη να αυξήσουμε την κατανόησή μας τόσο σχετικά με τις διαδικασίες των γήινων συστημάτων όσο και με τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που κατευθύνουν την ανθρώπινη δράση. Χρειάζεται επίσης η ενίσχυση της αξιοποίησης και της κοινωνικής αποδοχής της υπάρχουσας γνώσης. Ενώ κάποιες φορές υπάρχει ένα έλλειμα ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα των καθημερινών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, η αποτελεσματική μετατροπή της γνώσης σε δράση συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κενό μεταξύ γνώσης και δράσης, ένα κενό που αποτελεί μια ακόμη πρόκληση την οποία φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης. Ακόμη, σημαντική είναι η αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση γνώσης που προέρχεται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση με την ελπίδα της ολοκλήρωσης επιστημονικής γνώσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, καθώς και ανθρωπιστικές επιστήμες), της αξιοποίησης διαφορετικών τύπων γνώσης (επιστημονική, και εμπειρική) και της αξιοποίησης ενός εύρους συμμετεχόντων (κέντρα λήψης αποφάσεων, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πολίτες κ.ά.).

Μεταβαλλόμενες γεωγραφίες – η προέκταση των τοπικών δράσεων σε παγκόσμια κλίμακα

Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες ζωής έχουν – άμεσα ή έμμεσα – αλλάξει δραματικά. Η ψηφιακή επανάσταση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει επιπτώσεις στην αλλαγή των κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα. Σε παγκόσμια κλίμακα επίσης καταγράφονται οι επιπτώσεις των μεταβολών της φυσικής πραγματικότητας από την ανθρώπινη δράση. Οι παγκόσμιας κλίμακας αλλαγές και η διεθνοποίηση της καθημερινής ζωής, μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με απρόσμενες καταστάσεις. Γενικά μιλώντας, βιώνουμε τις επιπτώσεις των επιλογών μας του 19ου και του 20ου αιώνα για την επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, καθώς και σε μία παγκόσμια αλλαγή των κοινωνικών προτύπων, δύο αλλαγές που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Διασύνδεση επιστήμης και πολιτικής

Οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Η περιοχή αρμοδιότητάς τους ανάγεται κυρίως στο εθνικό επίπεδο. Η γεφύρωση του κενού ανάμεσα στα προβλήματα παγκόσμιας εμβέλειας και τις πολιτικές επίλυσής τους, που έχουν εθνική εμβέλεια, απαιτεί μια στρατηγική αύξησης της κατανόησης των παγκόσμιων προβλημάτων και ενίσχυσης της συνεργασίας στη χάραξη πολιτικής για το κλίμα, αλλά και για άλλους τομείς που αφορούν σε προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας. Επιπρόσθετα, και ανεξάρτητα από τη χωρική κλίμακα αναφοράς, υπάρχει αδήριτη ανάγκη μετατροπής των ερευνητικών αποτελεσμάτων της παγκόσμιας αλλαγής και των αποτελεσμάτων σχετικά με τη βιωσιμότητα του πλανήτη σε αποτελεσματικές πολιτικές, που θα εμποδίσουν τη χειροτέρευση των επιπτώσεων, περιορίζοντας την εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής συνεργασία και οι δράσεις σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζουν, έτσι ώστε να αποδώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα φυσικά οικοσυστήματα.