Αποτελέσματα IYGU

Συνεισφορά στα Ηνωμένα Έθνη

Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης επικεντρώνεται σε κύρια ζητήματα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την προετοιμασία πολιτικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Συνεισφορά στην UNESCO

Η καλύτερη κατανόηση των παγκόσμιων προβλημάτων ενισχύει τη συνεργασία σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Η νέα προοπτική που εισάγει το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης για επιστημονική συνεργασία κάτω από έναν συγκεκριμένο στόχο θα παράξει αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης θα προωθήσει την πρακτική θεώρηση της κατανόησης σε παγκόσμιο επίπεδο των πολιτιστικών και κοινωνικών επιπτώσεων των νέων γεωγραφικών συνθηκών διαβίωσης και των νέων παγκόσμιων πραγματικοτήτων.

Εφαρμογή των πρωτοβουλιών των Ηνωμένων Εθνών

Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης συνεισφέρει στην πρωτοβουλία του International Council for Science (ICSU) και του International Social Science Council (ISSC) «Future Earth» και επιδιώκει την εφαρμογή της Διακήρυξης του Ρίο+20.

Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων των Ηνωμένων Εθνών (UN Millennium Development Goals) περνά μέσα από το μοίρασμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, της ευθύνης για τις συνθήκες ζωής μας. Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης θα συμπληρώσει τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών «Δεκαετία Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2005-2014» (Decade of Education for Sustainable Development – ESD), εστιάζοντας σε πρακτικούς τρόπους για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του στις καθημερινές πρακτικές των ατόμων.

Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης θα παράξει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα βιωσιμότητας και δημόσια πληροφορία, εγκαθιδρύοντας διαδικασίες για την ενσωμάτωση των κύριων αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών «Δεκαετία Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2005-2014» στις καθημερινές πρακτικές των μελλοντικών γενεών.

Εφαρμογή των αποτελεσμάτων άλλων Διεθνών Ετών των Ηνωμένων Εθνών

Το Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης θα αξιοποιήσει και θα προωθήσει τα αποτελέσματα αντίστοιχων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

  • Διεθνές Έτος των Βουνών (2002)
  • Διεθνές Έτος για το Νερό (2003)
  • Διεθνές Έτος για τον Πλανήτη Γη (2008)
  • Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας (2010)