Στόχοι

Οι δράσεις που θα αναληφθούν από το Ελληνικό Περιφερειακό Κέντρο Δράσης στοχεύουν στην ανάδειξη των σημαντικών αλλαγών με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος ο πλανήτης, αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και το επίπεδο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και των επιπτώσεων των αλλαγών αυτών.

Οι καθημερινές αποφάσεις των ατόμων αποτελούν σε σημαντικό βαθμό την αιτία αυτών των αλλαγών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν και τις λύσεις. Η γνώση της επίπτωσης των καθημερινών αποφάσεων των ατόμων στον πλανήτη αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάληψη δράσης στο τοπικό επίπεδο. Η κατανόηση που πηγάζει από τη γνώση μπορεί να συμβάλλει:

  • στην ευαισθητοποίηση,
  • στην αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς, και
  • στην ανάληψη δράσης.

Η κατανόηση των παγκόσμιων προβλημάτων και της σχέσης τους με τις καθημερινές απλές αποφάσεις στο τοπικό επίπεδο συμβάλλει στην κάλυψη του ελλείματος γνώσης που θα στηρίξει την αλλαγή συμπεριφορών αλλά και την προώθηση πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος από κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική άποψη.

Η κατανόηση αυτή τονίζει την ανάγκη μιας προσέγγισης, η οποία να ενσωματώνει:

  • Την επιστημονική γνώση από διάφορα πεδία (κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, κ.λπ.).
  • Τους διαφορετικούς τύπους γνώσης (π.χ. επιστημονική αλλά και εμπειρική γνώση).
  • Τις διαφορετικές ομάδες ενδιαφερόντων (κέντρα λήψης αποφάσεων, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πολίτες κ.ά.).